Сан есім т?рлері

 

 

 

 

Аза тл оулыыны дстемес. Жет рет лшеп, бр рет кес. chislitelniesanes.mp3.Мыдытар 1000 (мы), 1111 (бр мы бр жз он бр), Порядковые числительные. Реттк сан есмдер есептк сан есмдерге, егер ол дауысты дыбыспен аяталса, -ншы, -нш жрнатары жалану арылы, ал егер дауыссыза бтсе, -ыншы, -нш жрнатары жалану арылы жасалады. Блшектк сан есм: алпыс-жетпс, штен ек. Предыдущая 1 2 3 4 567 8 9 10 Следующая . Дара сан есм бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер. 2.Есептк сан есмд крсетз. Сан есмн ай септкте транын анытаыздар. Есептк сан есм Реттк сан есм Жинаты сан есм Топтау сан есм Болжалды сан есм Блшектк сан есм Сан есм 2-арал: «Реттк сан есмдер». Олар -ау, -еу жрнатарымен жасалады: бреу, екеу, шеу, тртеу, бесеу, алтау, жетеу. Дара сан есм дегенмз бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есм. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде Главная » аза тл » Сан есмн трлер - Типы имен числительных. 1. Сан есм.

6. Сан есмн трлер. Саба? жоспары.Сабаты нтижес: Сан есм туралы блед. Блшектк сан есм 1. Просмотр содержимого документа «Сан есмн? т?рлер. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынасаПрезентация по казахскому языку на тему Сан есмн? т?рлер. Мысалы: бес, он ек, жз, жиырма сегз, тоыз жз бр, т.б.

Slide 7: Кп нктен орнына реттк сан есмд ойып жаз. С абаты таырыбыБлмдлк. Ережес. Ебекшаза ауданы Балтабай орта мектеб аза тл мен дебиет пнн малм Омаржанова Амарал Сабаты таырыбы: Сан есмнен ткенд айталау. олданылатын дс-тслдер: "Бес сауса", "Миа шабуыл", "Аыл тасы", "Радиоа оырау шалу" дстер.Сан есм. Есептк ж?не реттк сан есм. Сан есмн? ма?ыналы? т?рлер туралы т?снк бер, есептк ж?не реттк сан есмн? ерекшелктерн ме?герту, сауатты жазу да?дыларын арттыру, шешен с?йлеуге, ?з ойын еркн жеткзе блуге, ?йымшылды??а т?рбиелеу. Слтеме. Реттк сан есм образуется от есептк сан есм при помощи суффиксов -ншы, -нш (если корень оканчивается на гласный) -ыншы, -нш (если корень оканчивается на согласный). Крдел сан есм дегенмз ек немесе одан да кп тбрд тркеснен немесе осарлануынан жасалан сан есм. Сан есмн трлер. аза тлнде крдел сан есмдер он брден басталса Образовательный портал Мегамозг. ?аза? тл саба?ы 2 К сыныбында. Топтау сан есм 6. Сан есм. Болжалды сан есм: елу бестерде, ыры-елудей. 3. Есептк сан есм.»Сабаты атауы. Сан есм жеке айтыланда абстракт санды ымдарды атауы болатындытан, наты маыналары баса сздермен арым-атынаса тсу кезнде На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. Числительные / Сан Есм. Затты санын ретн блдрп Неше? анша? сратарына жауап беред.Отвечает на вопросы: сколько? который? Сан есм трлер (Виды числительного): рамына арай 6 сыныбы 02.04.2015 жыл Сабаты таырыбы: Шылау сздер жне оны трлер туралы тснк Сабаты масаты: а. Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы.

Скачать файл. 7 сентября, 16:39. Мысалы: он, бес, ек, сегзнш, т.б. 1. Сан есм (Имя числительное). Реттк сан есмдер есептк сан есмдерге, егер ол дауысты дыбыспен аяталса, -ншы, -нш жрнатары жалану арылы, ал егер дауыссыза бтсе, -ыншы, -нш жрнатары жалану арылы жасалады. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Д) 6. ТАЫРЫБЫ : Сан есм. Есептк сан есм. Сан есм трлер, Есептк сан есм мен Реттк сан есмн жасалу жолдары. 3. Бл сан есм сздерд зат есм тркеснсз жалпы, дерексз маыналы сздер екенн длелдейд. Кукеева Орынкуль Исмагуловна.Болат жаста. Сан есм зат есмн алдынан келп осымшасыз тпкесп, сйлемн анытауыш мшес болады. Оушыларды тлн, ойын, сздк орын молайту, есте сатау аблеттерн дамыту. топ Сан есм ?ойып жаз Оны? да бл есебн, ?р аптада неше к?н? Сан есм рамына арай екге блнед: 1) дара сан есм 2) крдел сан есм. Деген сраа жауап берсе, реттк сан есм болады. Сан есм Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы. Сраы: анша? неше? Есептк сан есм дара: трт, жетпс, мы, сегз, бес, тоыз крдел: алпыс ш, жетпс тоыз, он бес, отыз жет, ыры тоыз болып келед. Ол сыныпта о?иды. Т?р. Жинаты сан есмд Бл бейнематериал 1-ден 10-а дейнг реттк сан есмге жаттыу болып саналады. 2. Сан есмн? т?рлер. Оыту нтижелер. -Есептк, реттк сан есмд бр-брнен ажырата алады. Жинаты сан есм: жетеу, екеу. Таерте саат жетде трамын.Е) Атау септк. 4. Оушыларды ыптылыа, дем, таза жазуа баулу. первый. Сан есм. Есептк сан есм - затты натылы санын блдрп, анша?неше? деген сратара жауап беред. А) Жз. Дамытушылы. Есептк жне реттк сан есм Слтеме Кнтзбелк жоспар, 6 сынып аза тл (мемлекеттк тлд сыныптарда) Масаты а) Оушылара Сан есм трлерн кестелер арылы тсндру, есептк сан есм мен реттк сан есмдерд бр-брнен ажырата блуге йрету ) Ой-рсн Сан есмн трлер. (1 саат) Жоспары : Сан есмн рамына арай т рлер.Лекцияны мтн: Сан есм затты санды белгсн блдретн сз табы. Есептк сан есм затты натылы санын блдрп, анша?неше? деген сратара жауап беред. 4. С) Брнш. Мысалы, ш, оныншы, елудей, ондаан, жз, алтау, мыдаан, оннан, миллионыншы, алпыстап, жздеп, т.б. тлген сз таптарын айталау, сан есм туралы тсндру барысында жаттыулар орындау. Есептк сан есм затты наты санын, есебн блдред. Мысалы: мы тысяча, он десять ыры трт сорок четыре тоыз мы алпыс жет девять тысяч шестьдесят семь т.б. Сан есмн? т?рлер 4 сынып | Школьные файлыSchoolFiles.net/1664763 орытынды Сан есм Сратар Сан есмн трлер Сан есм анытамасы.Сан есмн? т?рлер 2 сынып. Ма??ыстау облысы Жа?а?зен ?аласы 18 орта мектепт? бастауыш сынып м??алм Илясова Алма ?аза? тл 2 «?»- сынып Сан есмн маыналы трлер. Сан есмн емлес туралы тснк беру, тапсырмалар орынддату арылы таырыпты мегерту 2. Шынды мрде заттарды кб трл маынада, трл санды рамда олданылады да, олар трл сан есм сздермен крсетлед. Сабаты масаты: 1. А) дан. Читать тему: Сан есм , оны трлер, лексика-грамматикалы сипаты на сайте Лекция.Орг Cабаты таырыбы: Топтау сан есм. САН ЕСМ. аза тлнде жинаты сан есмдерд саны жетеу. Подробнее Говорим (аудио разговорники). Блшектк сан есмСабаты масаты:а) Оушыларды шыармашылыпен жмыс стеуне ыпал ету.Ойлау шеберлгн сйлеу мденеиетн арттыру.) Трл дстерд Есептк жне реттк сан есмдер туралы тснк беру, оларды ерекшелгн мегерту. Мисалдар. Сан есм, трлер, сан есмн трлену, сйлемдег ызмет Сан есм - затты санын, саналу ретн, млшерн блдретн сз табыны бр.Сратары: анша, неше, нешеу, нешнш? ош келдздер! Сабаты таырыбы: Дара жне крдел сан есм Сыныбы: 4 Пн: аза тл Пн малм: азыбай Адурен Масаты Блмдлк Жинаты сан есм затты жинаталан санын блдрп, нешеу? деген сраа жауап беред. Есептк Сан есм зге Сан есм топтарыны жасалуына негз болады (мыс бр, ек). Топтау сан есм: трт-трттен. 3. Реттк сан есмд крсетз. Реттк сан есм. Бл арапайым ережелерд блу - заманауи адамны парызы. 1. аза тлнде де, орыс тлнде де де сан есмдер дара жне крдел сан есм болып блнед. Сабаты таырыбы: Жинаты жне болжалды сан есм Сабаты масаты: Сан есмн жинаты, болжамды маыналы ерекшелгн таныту, жасалу жолдарын ажырата Сан есм емлес сйлемдердег сан есмн сауатты жазылуын амтамасыз етед. «2» санынан жинаты сан есм жасайтын жрнаты крсетз. Шылау туралы тснктерн кеейту,шылауды Сан есм. Файл сан есм.doc для материала по дисциплинам Чистописание, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы. сан есмн? т?рлер. Реттк Сан есм есептк сандара -ыншы, -нш (брнш, екнш), жинаты Сан есм брден жетге дейнг есептк Сан есмге -ау, -еу аффикстерн (бреу, алтау), топты Сан есм -дан, -ден, -тан, -тен Деген сраа жауап берсе, реттк сан есм болады. Сан есм 1-нса 1. 5. Сан есм маынасына арй блну санын крсетз. Тркстан аласы С.Рахимов мектеб уанышбаева Ша Пн: аза тл Пн малм: уанышбаева Ш Сыныбы: 6 Сабаты таырыбы Сан есмн Сан есм - затты санын, млшерн, ретн, шамасын блдретн сз табы.

Записи по теме:
2018